Op zondag 13 oktober vieren we de heilige Theresia van Avila als patrones van onze parochie met een eucharistieviering om10.30 uur in de Antoniuskerk te Dordrecht.

Het zijn de woorden die Christus tot Theresia van Avila gesproken heeft in een van haar visioenen. Theresia van Avila werd geboren in 1515 als docht er van een Spaanse edelman. Het is de tijd van Maarten Luther en Amerika en is nog slechts kort tevoren ontdekt. Reeds op jonge leeftijd kreeg ze visioenen waarin ze het lijden van Christus zo intens mee beleefde,dat ze besloot haar leven te veranderen en zich geheel in dienst te stellen van God. Opvallend was haar onafhankelijkheid van geest. Haar verhouding tot God gebruikte ze als bron voor goede werken. Ze leefde intens en had een tomeloze energie.

Theresia was een productief schrijfster. Haar boeken zijn voor de theologie zo belangrijk, dat zij in 1970 door paus Paulus VI werd benoemd tot kerklerares- als eerste vrouw in de geschiedenis, samen met Catharina van Siena. De titel kerkleraar is een eretitel die wordt verleend aan mannen en vrouwen die uit munt en door heiligheid, die beschikken over een grote kennis van het geloofsgoed en die trouw zijn aan de Kerk. De geschrift en van Theresia genieten in de katholieke traditie groot gezag.

In haar boek “De innerlijke burcht” leert ze ons te bidden op eenvoudige en tegelijk diepzinnige wi jze.Hierin wordt elke nieuwe ontwikkeling in het gebedsleven voorgest eld als een kamer in een kasteel.
Tenslotte komt de lezer uit in de schatkamer,waar God woont en waar de bidder met liefde wordt ontvangen. We mogen dan ook Theresia’s voorspraak vragen voor een vruchtbaar gebedsleven.

Al op jonge leeftijd treedt ze in bij de karmelietessen. Niet lang daarna wordt zij ernstig ziek, maar ze geneest op wonderbaarlijke wijze. Haar genezing schrijft ze toe aan de heilige Jozef en sindsdien behield ze een grote devotie voor deze heilige. Het eerste klooster dat ze zou stichten werd onder zijn bescherming gesteld. Ze stichtte dit klooster om gestalte te geven aan de hervorming die ze voor de orde van de Karmel voor ogen had. Met goedkeuring van de generaaloverste, en in nauwe samenwerking met de heilige Johannes van het Kruis, hervormde zij ook de mannelijke tak van de orde. In amper twintig jaar stichtte Theresia achttien kloosters voor de zusters en had een groot aandeel in de stichting van veertien mannenkloosters. Op 15 oktober 1582 overlijdt Theresia, precies in de nacht dat de kalenderhervorming van paus Gregorius XIII wordt doorgevoerd.

Ed van der Vaart