Informatie en aanmelding

  • Het meest recente aanbod vindt u op deze pagina.
  • De bijeenkomsten vinden plaats – tenzij anders aangegeven – in het Karmelklooster te Boxmeer, ingang Kerkpad 1.
  • Voor elke bijeenkomst wordt een vergoeding van € 5,00 gevraagd – tenzij anders vermeld staat. Betaling kan contant bij aanvang van de bijeenkomst.
  • Tijdige aanmelding wordt aanbevolen via de website, per email of evt. telefonisch.
  • Contact: Corrie van Baal, Karmel Boxmeer, Steen-straat 39, 5831 JA Boxmeer, karmelkringboxmeer@karmel.nl, 0485-562156.
  • Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Meldt u aan via karmelkringboxmeer@karmel.nl
  • Ook de regionale werkgroep Vorming en Toerusting van de PKN heeft een eigen bezinningsaanbod. Meer informatie vindt u op de website: https://www.pgboxmeer.nl

Bezinningsbijeenkomsten

Ben je jouw geestelijke weg al zoekende aan het ontdekken en wil je daar bewuster bij stil staan, dan is de cursus ‘Leven op de geestelijke weg’ mogelijk iets voor jou. De cursus biedt een ontmoetingsplek om stil te staan bij het leven op de geestelijk weg. Per bijeenkomst gebruiken we een korte tekst als opstap om in gesprek te kunnen gaan met jezelf over je ervaringen op de geestelijke weg en te leren daarover te delen met andere cursisten.

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten die elk een thema hebben: Alles is op weg ergens naartoe; Wie geroepen wordt weet het; Doorbraakervaring; Overgave en verzet; Geloven; Verlangen; Wie ben ik? Blijvend onderweg.

Begeleiding:Greetje Feenstra geassocieerd en Corrie van Baal o.carm.
Data:vrijdag 22 september informatiebijeenkomst; daarna op: 6 en 20 okt., 3, 17 nov., 1 en 15 dec., 22 en 26 jan. U geeft zich na de informatiebijeenkomst op voor de hele cursus, dit omdat met een vaste groep gewerkt wordt.
Tijd:11.30 - 15.00 uur
Kosten:€ 150,00
Aanmelden:Via de aanmeldknop of telefonisch bij 0485-562175

Wij allen worden uitgenodigd om zich een leven lang te bezinnen op de Weg die wij in het leven kunnen gaan. Iedereen wordt elke dag weer uitgenodigd – al gaande de weg en al doende – samen te zoeken naar de betekenis van de teksten en verhalen uit de Bijbel, voor ons leven nu. ‘Opdat we, al samen zoekend, in ons leven de Weg vinden die God met ons wil gaan.

We komen éénmaal per maand samen om te zoeken, te ontdekken en ‘zien (soms even)’ wat het evangelie en andere teksten in de Bijbel voor ons betekenen hier en nu. We volgen steeds dezelfde methode bij het lezen, leren verstaan en laten spreken van de tekst. Deelname is per ochtend mogelijk.

Begeleiding:Bep de Vreede o.carm.
Data:vrijdag 29 sept., 27 okt., 24 nov., 08 dec., 26 jan., 23 febr., 22 maart, 26 april en 24 mei
Tijd:10.00 - 11.30 uur

Psalmen zijn diepmenselijke en hartstochtelijke gebeden die ons bevragen en ons de weg wijzen. Psalmen vragen erom om met liefde gezegd en gezongen te worden. De Naam JHWH vormt de hartslag van de psalmen en de Schrift; steeds komt zij terug. Meer dan wat ook is de Naam een bede om aanwezigheid, een roep die met heel het bestaan wordt voltrokken en mensen beweegt naar vrijheid. Het hart van de Naam is dat moment van genade waarin ons roepen om Zijn aanwezigheid omdraait naar de tedere toezegging: Ik zal er zijn. Deze ervaring maakt ons weerbaar en helpt ons onze eigen kwetsbaarheid onder ogen te zien.

De psalmen die we dit jaar lezen willen ons helpen in het bidden de werking van de Naam in ons leven te ervaren. In het samen lezen van de psalmen mogen we ontdekken hoe het biddend uitroepen van de Naam ons een weg laat zien; een bewogenheid met mensen, met onze persoonlijke levensweg, in maatschappelijke bewegingen en in de gang van onze geschiedenis.

Begeleiding:Minie Pasop o.carm.
Data: dinsdag 26 sept., 31 okt., 28 nov., 5 maart en 16 april
Tijd:19.45 - 21.30 uur

Veel kerkelijke liederen hebben een gedicht als grondslag. Wanneer een gedicht tot lied wordt dan komt er een ineens een dimensie bij. Je krijgt op een andere manier toegang tot de tekst, of de tekst tot jou. Al zingend of luisterend kun je zomaar onvermoed geraakt worden: door een woord, een zin, een melodielijn, de samenklank. Of door iets wat diepe betekenis voor je heeft. Wij gaan deze avond op meditatieve wijze aan de slag met het lied ‘Bruusk of omzichtig’.

Al zingend proberen we op het spoor te komen van de spiritualiteit van het lied, en kijken we waar het lied raakt aan ervaringen of vragen op onze levensweg. Iedereen die graag zingt kan meedoen.

Begeleiding:Anne-Marie ter Beke, lid van karmelbeweging
Data:dinsdag 10 okt.
Tijd:19.45 - 21.15 uur

Poëzie geeft ons vaak een verrassende kijk op de werkelijkheid, het opent een nieuwe blik. Het bevraagt mij en voedt mijn verwondering. Het gaat hierbij niet perse om gedichten rondom religieuze thema’s, maar wel om poëzie waar iets van het geheim van ons bestaan in doorklinkt. Om sporen van transcendentie in het leven van alledag. Poëzie die uitnodigt tot gesprek.

Begeleiding:Hettie Berflo o.carm.
Data:dinsdag 17 okt. en 7 nov.
Tijd:19.45 - 21.30 uur

Eigenlijk gaat het Meister Eckhart maar om één ding, dat ‘God in ons geboren mag worden’. ‘Deze geboorte gebeurt aldoor, maar als die niet in mij gebeurt, wat helpt me dat? Maar dat ze in mij gebeurt, daar hangt alles van af.’ We lezen samen een preek die Eckhart speciaal voor de kersttijd gehouden heeft en we bezinnen ons op wat dit voor ons leven kan betekenen en wat het misschien ook van ons vraagt.

Begeleiding:Hettie Berflo o.carm.
Data:zaterdag 9 december
Tijd:10.30 - 16.00 uur
Kosten:€ 12,50; inclusief koffie, thee, soep. A.u.b. brood meenemen.

In het ‘Het Geestelijk Hooglied’ gaat het om de liefde van een bruid en een bruidegom, in de taal van het Hooglied. Zij ontmoeten elkaar wel en niet, en tussen hen gebeurt er van alles. Het gaat bij Johannes om menselijke ervaringen, die gelezen worden tot op het goddelijke.  De mens geraakt door God gaat in verlangen op zoek naar de bron van zijn verlangen. Johannes van het Kruis schreef bij elke strofe van dit gedicht een commentaar. Hierin neemt hij ons mee op de weg die ons steeds dieper wil binnenvoeren in de relatie van God met ons en vice versa. Deze avonden lezen we delen uit de commentaren op de eerste 12 strofen. Wellicht helpen ze ons op onze eigen geloofsweg.

Begeleiding:Minie Pasop o.carm. en Nicola van de Rakt o.carm.
Data:dinsdag 23 jan., 06 en 20 febr.
Tijd:19.45 - 21.30 uur

Vaak zingen we met plezier allerlei liederen tijdens een viering, maar daarbij gaat soms de diepe betekenis van de tekst langs ons heen. Toch maakt het veel verschil als je je meer bewust bent wat je nu eigenlijk zingt. We lezen samen zorgvuldig teksten van bekende liederen en gaan in gesprek over wat ze betekenen voor ons eigen geloofsleven. Drie avonden met teksten uit: ‘de tijd door het jaar’, de Veertigdagentijd en Pasen om de Verrijzenis te vieren.

Begeleiding:Hettie Berflo o.carm.
Data:dinsdag 21 nov., 27 febr. en 9 april
Tijd:19.45 - 21.30 uur

De Goede week confronteert ons, steeds weer ieder jaar, met het lijden en de dood van Jezus. Jezus die een mens was en dit lijden onderging. Is dat ‘gewoon’ geworden of realiseren we ons dat werkelijk? Durf ik me er aan bloot te stellen? In het stilstaan bij dit lijden, het doorleven ervan, kan er iets ervaren worden van het geheim van Leven. Het leed blijft leed, maar misschien kan zich een vermoeden van de duistere diepte van het leven aandienen. Aan de hand van tekst, stilte en gesprek bezinnen we ons op de lijdensweek die niet voor niets Goede Week wordt genoemd.

Begeleiding:Hettie Berflo, o.carm.
Data:zaterdag 16 maart
Tijd:10.30 - 16.00 uur
Kosten:€ 12,50; inclusief koffie, thee, soep. A.u.b. brood meenemen

In het begin van de Goede Week staan wij stil bij het thema hoop en verlangen. Door ontberingen en tegenslagen kan een mens ten einde raad zijn. Waar is dan zijn hoop op gevestigd? Wij lezen verschillende teksten en gedichten afgewisseld door beelden, stiltemomenten en muziek. Waar kunnen wij in deze bijzondere week naar uitzien? Na afloop wordt een boekje ter bezinning op deze tijd aan de deelnemers meegegeven.

Begeleiding:Bep de Vreede o.carm., Hans Lucassen en Wilfried
Temme, geassocieerden
Data:maandag 25 maart
Tijd:19.45 uur - 21.15 uur

Op 15 mei gedenken wij de heiligverklaring van Titus Brandsma. Maar de maand mei is ook de tijd waarin wij stilstaan bij onze bevrijding en daarmee ook bij oorlog en vrede. Samen lezen we korte teksten van Titus over oorlog en vrede en bezinnen ons wat we van hem kunnen leren.at zing ik eigenlijk?

Begeleiding:Hettie Berflo o.carm.
Data:dinsdag 7 en 21 mei
Tijd:19.45 - 21.30 uur

In de Schrift heeft water zowel een fysieke als spirituele betekenis. Soms lijkt het heel praktisch als er geen water is in de woestijn hoe moet je dan verder (Ex.: 17 1-7)? Soms wordt dit dorsten vergeleken met het dorsten naar water van een hert zoals in psalm 43.

Johannes (7: 37-39) noemt Jezus verwijzend naar Jeremia (2:11-13) bron van waaruit we eeuwig kunnen drinken? Jezus zelf antwoord de Samaritaanse vrouw bij de put van Jacob (Johannes 4:13-15):
”Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.”

Water speelt een rol in enkele rituelen binnen onze Christelijke traditie. Om dit nader te ervaren en te beschouwen zullen er in de bijeenkomst enkele rituelen een passende plaats krijgen.

Tijdens deze avond gaan we in het licht van Pinksteren ons bezinnen op wat “het dorsten naar” voor ons betekent en waar het ons kan brengen. We lezen teksten, ervaren rituelen,  zijn stil en luisteren naar muziek en delen onze gedachten, gevoelens en ervaringen met elkaar.

Begeleiding:Simon Taa o.carm. en Wilfried Temme, geassocieerde
Data:dinsdag 14 mei
Tijd:19.45 - 21.30 uur