Informatie en aanmelding

  • Het meest recente aanbod vindt u op deze pagina.
  • De bijeenkomsten vinden plaats – tenzij anders aangegeven – in het Karmelklooster te Boxmeer, ingang Kerkpad 1.
  • Voor elke bijeenkomst wordt een vergoeding van € 5,00 gevraagd – tenzij anders vermeld staat. Betaling kan contant bij aanvang van de bijeenkomst.
  • Tijdige aanmelding wordt aanbevolen via de website, per email of evt. telefonisch.
  • Contact: Corrie van Baal, Karmel Boxmeer, Steen-straat 39, 5831 JA Boxmeer, karmelkringboxmeer@karmel.nl, 0485-562156.
  • Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Meldt u aan via karmelkringboxmeer@karmel.nl
  • Ook de regionale werkgroep Vorming en Toerusting van de PKN heeft een eigen bezinningsaanbod. Meer informatie vindt u op de website: https://www.pgboxmeer.nl

Bezinningsbijeenkomsten

De onthulling van het gedenkteken ter ere van Titus Brandsma op het naar hem vernoemde plein in Boxmeer heeft op 17 juni 2020 plaatsgevonden. Hoe is dit gedenkteken tot stand gekomen? Welke personen en instanties zijn hierbij betrokken geraakt?  Aan de hand van een power point presentatie zal het proces van het begin in 2017 tot aan de plaatsing in 2020 uitgelegd worden.

Begeleiding:Hans Lucassen, geassocieerd
Datum:dinsdag 13 september
Tijd:19.45 - 21.30 uur

Herman Andriessen heeft in 2004 – hij was toen 77 jaar oud – het boek De tijd te vriend houden geschreven. Hierin behandelde hij thema’s over oud worden, zoals: tijd nemen, de eigen geloofsweg, zelf beslissen, gelukkig zijn, sterven, ‘wat heb ik er nou van gemaakt’ en nog veel meer dat te maken heeft met het verstrijken van de jaren. Hij schreef het boek op basis van eigen ervaring en die van anderen en hij gebruikte ook teksten en gedachten van anderen. Het werd hierdoor een echt ervaringsboek.

Op iedere eerste vrijdagochtend van de maand gaan wij in een leesgroep dit boek lezen. Wij zullen nadenken over de teksten van Andriessen, wat deze betekenen voor ons eigen leven en we zullen over onze eigen ervaringen bij het ouder worden in gesprek gaan.

Dit wordt een leesgroep die een doorgaand karakter zal hebben. Het is daarom niet erg als u een keer een bijeenkomst moet missen en de groep blijft open voor een ieder die zich gaandeweg wil aansluiten.

Begeleiding:Susan van Driel o.carm., pastoraal coördinator van de Onze Lieve Vrouweparochie
Data:vrijdag 9 sept., 7 okt., 4 nov., 2 dec., 6 jan., 3 febr., 3 maart, 31 maart, 28 april en 2 juni
Tijd:9.45 uur - 11.45 uur
Plaats:Pastoraal centrum

Het water moge troebel zijn en door de stromen van het leven zo vaak vertroebeld wezen, dat eerst na enige rust en bezinning de blik tot die diepte kan boren, waar wij God ontmoeten in de grond van ons bestaan, niettemin bezitten wij het vermogen tot dat zien.

Woorden van Titus Brandsma die ook ons uitnodigen tot bezinning. We lezen korte teksten van hem rondom verschillende thema’s, we gaan daarover met elkaar in gesprek.

Begeleiding:Hettie Berflo o.carm.
Datum:dinsdag 20 september
Tijd:19.45 - 21.30 uur

Ben je jouw geestelijke weg al zoekende aan het ontdekken en wil je daar bewuster bij stil staan, dan is de cursus ‘Leven op de geestelijke weg’ mogelijk iets voor jou. De cursus biedt een ontmoetingsplek om stil te staan bij het leven op de geestelijke weg. Per bijeenkomst gebruiken we een korte tekst als opstap om in gesprek te kunnen gaan met jezelf over je ervaringen op de geestelijke weg en te leren daarover te delen met andere cursisten.

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten die elk een thema hebben:
Alles is op weg ergens naartoe
Wie geroepen wordt, weet het
Doorbraakervaring
Overgave en verzet
Geloven
Verlangen
Wie ben ik?
Blijvend onderweg.

Begeleiding:Greetje Feenstra geassocieerd en Corrie van Baal o.carm.
Data:Vrijdag 23 september informatiebijeenkomst;
daarna op: 30 september, 14 en 28 oktober, 4, 11
en 25 november, 9 en 16 december.
U geeft zich na de informatiebijeenkomst op voor de hele cursus, dit omdat met een vaste groep gewerkt wordt.
Tijd:11.30 tot 15.00 uur (voor lunch zelf brood meebrengen)
Plaats:Kerkpad 1, Boxmeer
Kosten:€ 150,00
Aanmelden:Via onderstaand formulier of telefonisch: 0485-562175

U kunt hier de folder bekijken: Leven op de geestelijke weg

In poëzie klinkt vaak een verrassende kijk op de werkelijkheid, het opent even een nieuwe blik. Het bevraagt mijn kijk, geeft mijn vragen en twijfel taal, voedt mijn verwondering. Het gaat in deze gedichten niet per se om religieuze thema’s, maar wel om poëzie waar iets van het geheim van ons bestaan in doorklinkt. Het gaat dan om sporen van transcendentie in het leven van alledag, maar ook in ervaringen die ons met stomheid slaan. Poëzie die uitnodigt tot gesprek.

Begeleiding:Hettie Berflo o.carm.
Data:dinsdag 27 sept., 25
okt. en 22 nov.
Tijd:19.45 - 21.30 uur

Psalmen zijn diepmenselijke gebeden die ons bevragen en ons de weg wijzen. Werkelijk op elkaar betrokken zijn – samen leven – speelt in de psalmen een wezenlijke rol. Laten we ons b.v. leiden door waarheid en recht? Hebben we het belang van de hele mensheid voor ogen? Worden leven en samen leven in ons handelen bewaard? Kunnen we zo met elkaar omgaan dat we elkaar bevrijden? In de psalmen is er sprake van een leiderschap waarbij de koning/leider God present stelt in het midden van Zijn volk/gemeenschap. ‘Voor kleine mensen is Hij bereikbaar, Hij geeft hoop aan rechtelozen, Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis’ (ps.72). We zijn geschapen naar Gods beeld en tot Zijn gelijkenis. Hij nodigt ons uit te zijn wie we zijn. In een meditatieve lezing proberen we te verstaan waartoe de psalmen rond bevrijdend leider-schap ons uitnodigen en hoe ze al dan niet hart en ziel in beweging brengen om de Schepper toe te zingen: ‘Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op JHWH, zijn God’ (146,5).

Begeleiding:Minie Pasop o.carm.
Data:dinsdag 18 okt., 15 nov., 10 jan., 7 maart en 11 april
Tijd:19.45 - 21.30 uur

De adventstijd is een tijd van in verlangen uitzien. Een uitzien dat vraagt om een naar binnen keren, naar de bron van ons verlangen. Daar kunnen wij ontdekken dat verlangen meer is dan gemis en begeerte. Meer misschien wel dan wij kunnen weten; alleen kunnen vermoeden. Meer dan ooit vanuit onszelf vervuld kan worden. Dan stoten wij op het geheim van ons leven, het Geheim dat wij zijn. Tijdens deze bezinningsdag wekken wij ons verlangen met tekst, stilte en gesprek.

Begeleiding:Hettie Berflo o.carm.
Datum:zaterdag 10 december
Tijd:10.30 - 16.00 uur
Kosten:€ 12,50; inclusief koffie, thee, soep. A.u.b. brood meenemen.

Goeie genade is een uitroep van verrassing, verwondering, ja verbijstering zelfs. We roepen het als onverwacht ons iets overvalt, als we met iets geconfronteerd worden waar we een antwoord op moeten geven. Genade, gratia, betekent welwillendheid, gunst, hulp. Maar wat is genade werkelijk? Wanneer is het gunst? Wanneer ervaren we het als welwillend? Herken ik het in mijn leven? Of juist niet? Wat heeft het met God te maken? Of met andere mensen? En is genade altijd wel wat ik ervan verwacht? Is genade altijd goeie genade? Kan het me ineens overvallen zodat ik uitroep: Goeie genade? Allemaal vragen waar we met elkaar over in gesprek gaan.

Begeleiding:Hettie Berflo o.carm.
Data:vrijdag, 27 jan., 10 en 24 febr.
Tijd:15.30 - 17.30 uur

Bij gelegenheid van het 150ste geboortejaar van Thérèse van Lisieux lezen we een aantal teksten uit haar autobiografie. We nemen teksten waarin haar omgang met God, met Jezus in het dagelijkse leven concreet tot uitdrukking komt. Thérèse maakt duidelijk dat God niet méér van ons vraagt, dan wat we aan kunnen. Ze vraagt alleen maar dat we vertrouwen op God die ‘niets dan barmhartigheid en liefde’ is.

Wellicht kan zij ook voor ons hier en nu een bron van inspiratie zijn.

Begeleiding:Minie Pasop o.carm. en Nicola van de Rakt o.carm.
Data:dinsdag 31 jan., 14 en 28 febr.
Tijd:19.45 - 21.30 uur

In zijn vastenboodschap van dit jaar zegt paus Franciscus: ‘de Veertigdagentijd is een tijd die ons uitnodigt tot bekering en tot verandering van mentaliteit. Zodat het leven zijn waarheid en schoonheid heeft, niet zozeer in het hebben als wel in het geven, niet zozeer in het vergaren als wel in het zaaien van het goede en het samen delen.” Deze tijd vraagt aan de mensen om niet moe worden om te bidden tot God, om het kwaad uit ons leven te bannen, om het goede te doen in actieve naastenliefde. Laten we dus, zolang we tijd hebben, goed doen aan allen” (Gal 6, 9-10a)

Ook in de Karmelregel worden we erop aangesproken ‘het vasten in acht te nemen iedere dag, de zondagen uitgezonderd, vanaf het feest van Kruisverheffing tot de dag van de Verrijzenis van de Heer, tenzij …

Deze avond bezinnen we ons op hoe wij vasten en de Veertigdagentijd beleven en het vorm geven in deze tijd, in betrokkenheid op elkaar, dichtbij en wereldwijd b.v. in Indonesië op Flores.

Begeleiding:Simon Taa, o.carm. en Bep de Vreede o.carm.
Datum:dinsdag 14 maart
Tijd:19.45 - 21.30 uur

De Goede week confronteert ons, steeds weer ieder jaar, met het lijden en de dood van Jezus. Jezus die een mens was en dit lijden onderging. Is dat ‘gewoon’ geworden of realiseren we ons dat werkelijk? Durf ik me er aan blootstellen? In het stilstaan bij dit lijden, het doorleven ervan, kan er iets ervaren worden van het geheim van Leven. Het leed blijft leed, maar misschien kan zich een vermoeden van de duistere diepte van het leven aandienen. Aan de hand van tekst, stilte en gesprek bezinnen we ons op de lijdensweek die niet voor niets Goede Week wordt genoemd.

Begeleiding:Hettie Berflo o.carm.
Datum:zaterdag 1 april
Tijd:10.30 - 16.00 uur
Kosten:€ 12,50; inclusief koffie, thee, soep. A.u.b. brood meenemen.

In het begin van de Goede Week staan wij in een meditatieve bijeenkomst stil bij het lijdensverhaal van Jezus. Lijden roept veel vragen op. Wij lezen verschillende teksten en gedichten over lijden en denken hierover in stilte na. De meditatieve avond wordt met muziek afgesloten.

Begeleiding:Bep de Vreede o.carm., Greetje Feenstra en
Hans Lucassen, geassocieerden
Datum:maandag 3 april
Tijd:19.30 - 21.15 uur

Twee weken na Pinksteren trekt al sinds eeuwen de Boxmeerse Vaart. Op deze Sacramentsdag vieren we dat Jezus Christus zich in de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven als ‘voedsel op onze levensweg die wij bewandelen’ en dat Hij voortdurend onder de mensen wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven van de Eucharistie. De Eucharistie neemt een centrale plaats in, in het christelijk leven en in het leven van de Karmel. De eerbied voor ‘het H. Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus’, wordt op deze feestdag benadrukt.

In de 12e eeuw groeide de verering voor de aanwezigheid van de Heer in zijn heilig Sacrament, vooral voor zijn ‘werkelijke tegenwoordigheid’ in het geconsacreerde brood. Het is ook de tijd van het heilig Bloedwonder. In de Sacramentsprocessie getuigen wij dat we Gods volk onderweg zijn, met de Heer in ons midden. ‘Cibavit eos’ – de Heer voedt zijn volk.

Muziek is een belangrijk middel om ons in beweging te zetten zodat we onze geloofsweg/levensweg samen kunnen gaan en vieren. Ad Voesten wil ons binnenvoeren in de spiritualiteit van liederen rondom dit thema.

Begeleiding:Ad Voesten
Datum:zaterdag 13 mei
Tijd:13.30 - 16.00 uur
Plaats:Petrusbasiliek / H. Bloedkapel
Kosten:€ 7,50