Terugkoppeling van het Karmelfeest 2018

Op de avond van ons Karmelfeest van 19 juli jl. hebben we even de tijd genomen om met elkaar te terug te kijken op het afgelopen jaar. We hebben alle aanwezigen gevraagd om kort op te schrijven wat zij goed vonden van het afgelopen seizoen. Er zijn vele positieve punten genoemd, waarvoor dank.
Veel van de genoemde punten hadden betrekking op de Eliavieringen. Jullie zeggen deze vieringen als warm en inspirerend te ervaren. Het is mooi dat er ruimte is voor persoonlijke voorbeden zodat we met elkaar kunnen meeleven. De vorm, met haar Karmelitaanse karakter is ook belangrijk, de rust en eenvoud hiervan met name. Het is kleinschalig waardoor iedereen betrokken is in de viering. Lezingen en overwegingen worden als inspirerend ervaren. De ontmoeting ná de viering is ook belangrijk en zorgt er voor het gemeenschapsgevoel en voor ruimte en aandacht voor elkaar.
Liturgie vieren met elkaar wordt vaak als hoogtepunt aangegeven. Ook de avonden waarin over liturgie wordt gesproken springen eruit. En de avonden waarin vooral ruimte is om met elkaar te lezen uit de Schrift en te praten over geloof, over wat je bezig houdt, wat je raakt.
Over het algemeen worden de avonden en activiteiten in het centrum voor spiritualiteit als inspirerend ervaren, goed verzorgd en met een gastvrije ontvangst.
We hebben ook gevraagd of jullie nog tips hebben voor het komende jaar.
Sommigen van jullie zijn zo enthousiast over de Karmelkring en haar activiteiten dat jullie zeggen dat het meer bekendheid in de parochie zou moeten krijgen. Daar is het bestuur het mee eens. Er is een begin gemaakt om de verschillende locatieraden te bezoeken om zo wat meer te kunnen vertellen over de Karmelkring. Dit seizoen zal dit worden voortgezet zodat we straks met alle locatieraden persoonlijk contact hebben gehad. Daarbij staat er in elke uitgave van het parochieblad ‘Solo Dios’ een kort artikel van de Karmelkring waarin activiteiten aangekondigd worden. Er wordt ook voor gezorgd dat de activiteiten in de parochievieringen meegenomen worden bij de mededelingen. We gaan meer PR zoeken door berichten te laten plaatsen op ‘buurbook’, en berichten over activiteiten aan te bieden aan de wijkkranten. We blijven ons programma bekend maken bij andere kerken en KBO.
Een ander punt dat in de evaluatie naar voren komt is het eigene van de Karmel. We vinden het belangrijk dit vast te houden en door te geven. Maar om het eigene van de Karmel door te geven of uit te leggen aan derden, is het belangrijk om daar zelf ook goed zicht op te hebben. Wat maakt de Karmel de Karmel? Waardoor onderscheidt de Karmel zich? We vinden het belangrijk om hier over na te blijven denken en ook om avonden aan te bieden waarin over het eigene van de Karmel gesproken wordt over bijvoorbeeld de Karmelregel (avond 10 september jl. met Bouke Halma). Maar ook door de lezingen verzorgd door paters of zusters en leken geassocieerd met de Karmel wordt de visie op leven en geloof gezien door een ‘Karmelbril’ en uitgedragen. Toch is het altijd moeilijk om in een paar woorden uit te leggen wat de Karmelspiritualiteit inhoudt en onderscheidt. Dat is iets waar heel bewust en concreet over nagedacht moet worden om in woorden te kunnen vangen. Het bestuur denkt op dit moment juist over deze vraag na en hoopt een en ander binnenkort helder en duidelijk te kunnen formuleren.
Een aantal keren wordt ook de suggestie gegeven om jongeren te betrekken bij de Karmel. We vinden dat, indien de kans zich voordoet om jongeren te vertellen over de Karmel of over inspirerende mensen zoals Titus Brandsma, we dit ook zeker moeten aangrijpen. Er ligt een aanbod vanuit de parochie om hier iets mee te gaan doen. Het bestuur zal nagaan of er betrokkenen in de Karmelkring zijn die dit zouden willen oppakken. Wie weet wat hier nog uit voort gaat komen!
In de suggesties wordt ook oecumene genoemd. De oecumene wordt komend seizoen het sterkste duidelijk in de oecumenische bijbelcursus. Toch is afgelopen jaren ook gebleken dat oecumene moeilijk is, in die zin dat weinig mensen de vieringen in samenwerking met de Ontmoetingskerk bezoeken. Toen we in de Ontmoetingskerk vierden vonden niet veel katholieken de weg daar naar toe. Afgelopen jaar tijdens de kruiswegviering in de kapel vonden maar enkele protestanten de weg daar naar toe. Schijnbaar is de drempel voor oecumene hoog. Maar natuurlijk is iedereen, met welke kerkelijke achtergrond dan ook, altijd welkom om deel te nemen aan de activiteiten van het Centrum voor Spiritualiteit.
Van veel van de overige suggesties denken we, dat zij in het programma van het Centrum voor Spiritualiteit van komend seizoen zijn teug te vinden.
We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de uitkomst van de evaluatie en enig inzicht in de speerpunten van het bestuur voor het komend seizoen. Indien jullie nog aanvullingen hebben of suggesties dan horen we dat natuurlijk graag.
We willen jullie allemaal hartelijk danken voor jullie bijdrage aan de evaluatie. Het is erg fijn om terug te horen dat jullie het Centrum voor Spiritualiteit als warm, gastvrij en inspiratievol ervaren. Dank jullie wel en we doen het met elkaar!

Meditatieve busreis Oss & Klooster Berne Heeswijk

We kunnen weer terugkijken op een geslaagde meditatieve busreis op vrijdag 31 augustus. Met mooi weer vertrokken we om half 9 met de bus en 30 mensen  naar de Titus Brandsma parochiekerk in Oss. Daar ontving Johan Wagenmakers van de Karmelkring Oss ons met koffie en koekjes. Leon Teubner, pastoraal werker in deze parochie, verzorgde een mooie inleiding. Deze ging over hoe wij naar Titus Brandsma en zijn lijden in Dachau kunnen kijken van het perspectief van `Hier Mij´ (in het hebreeuws: Hinneni). Vervolgens was er een korte, door Corine verzorgde, gebedsdienst in de parochiekerk.
Na de lunch, met heerlijke “kakelverse” soep gemaakt door Johan en Jos Wagenmakers, vertrokken we naar de Abdij van Berne in Heeswijk. Twee uitstekende gidsen verzorgden de rondleiding door de abdij. Zij brachten ons op de hoogte van de geschiedenis van deze abdij van de Norbertijnen met een overvloed aan interessante details en jaartallen. Geheel in traditie van veel kloosters sloten we de dag af met een bierproeverij van het abdijbier van Berne (of een drankje naar eigen wens).
Doordat iedereen het een geslaagde dag vond, is deze alweer vierde meditatieve busreis een mooie start voor het bezinningsprogramma voor ons komende seizoen geworden!

Karmelfeest 18 juli 2018

Op woensdag 18 juli vierde de Karmelkring Elia het Karmelfeest. We begonnen met de evaluatie van de bijeenkomst van vorig jaar. We bespraken de voorstellen en de plannen die het bestuur naar aanleiding van die bijeenkomst heeft opgesteld. Daarna volgde een gedachtewisseling waarin we de circa 35 aanwezigen de volgende vragen hebben voorgelegd:
1. “Wat vond je goed het afgelopen seizoen”?
2. “Heb je voorstellen / ideeën voor de toekomst”.
Iedereen werd gevraagd om zijn gedachten daarover op te schrijven op een post-it. Daarna werden de aanwezigen uitgenodigd om te vertellen wat ze opgeschreven hadden en waarom. Deze actie bracht een levendige discussie teweeg. Vervolgens werden alle post-its opgehaald. Alle opgeschreven meningen en ideeën zijn inmiddels in een overzicht verzameld. Dit levert ons interessante informatie op over wat er leeft onder de Karmel-belangstellenden. We komen hier zeker nog op terug.
Daarna was er de gezamenlijke maaltijd, soep met broodjes. Na deze maaltijd verhuisden we naar de Titus Brandsma Gedachteniskapel voor het inzingen van de liederen.
Aan de Eucharistieviering, waarin pastoor Tjeerd Visser met pater Jos Boermans voorgingen, namen ongeveer 60 personen deel. De overweging van pater Jos Boermans was duidelijk en nauwkeurig opgebouwd zoals we dat van hem gewend zijn.
Na afloop werden alle aanwezigen uitgenodigd voor een glaasje en een knabbeltje in de tuin van de zusters. Het werd een gezellig samenzijn dat om circa 22:00 uur werd afgesloten.

Jubileum Gedachteniskapel Titus Brandsma 9 mei

Woensdag 9 mei werd, op uitnodiging van de locatieraad De Verrezen Christus en de Karmelkring Elia Dordrecht, het koperen jubileum van de gedachteniskapel gevierd. Na het openingsgebed, uitgesproken door zuster Anne-Marie Bos O.Carm., verhaalde Theo Tiebosch over de totstandkoming van de gedachteniskapel. Vervolgens werd er een, door Anno Mulder gemaakte, video-opname van de opening op 9 november 2005 vertoond. Daarna volgde een zeer gezellig en geanimeerd samenzijn, waarbij de door een groep parochianen gemaakte overheerlijke hapjes gretig aftrek vonden.
Aan het einde van de bijeenkomst ontving eenieder een prachtig, door Paul Seesink opgemaakt, herinneringsboekje “om mensen bewogen”.

Eucharistieviering Gedachteniskapel Titus Brandsma 16 mei

In verband met het 12,5 jarig bestaan van de Gedachteniskapel Titus Brandsma kreeg ook de Eliaviering op 16 mei een bijzonder tintje. Pater Edgar Koning O.Carm., mede initiatiefnemer van de oprichting van de kapel, is samen met pastoor Tjeerd Visser, in een flink volle kapel, voorgegaan in deze viering met Eucharistie. Memorabel is de zeer indrukwekkende preek van Edgar over Titus Brandsma.
Na de viering was er voor de grote opkomst koffie en thee met koek Hierna was er een hapje en een drankje met een gezellig samen zijn.