Karmelfeest 18 juli 2018

Op 16 juli is de herdenkingsdag voor Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel. Daarom vieren we op woensdag 18 juli het jaarlijkse Karmelfeest. We willen dat op ongeveer dezelfde wijze als vorig jaar vorm geven. Centraal staat elkaar ontmoeten, samen eten en samen vieren. Ieder die het gedachtegoed van de Karmel een warm hart toedraagt of daarin is geïnteresseerd, is van harte welkom!

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 16:30     inloop met koffie en thee
  • 17:00     gedachtewisseling
  • 18:30     broodmaaltijd
  • 20:00     eucharistieviering
  • 21.00     ontmoeting met een drankje en een hapje

Gedachtewisseling

In de bijeenkomst vorig jaar hebben we met elkaar van gedachten gewisseld over het functioneren van onze Karmelkring. Wat gaat er goed en wat zou beter kunnen of anders moeten. Belangrijke thema’s waren: het vergroten van de betrokkenheid, de invulling van de Eliavieringen en de samenwerking met de parochie. De aanwezigen zonden wij een verslag toe en de lijst  van voornemens. Wij willen ook informatie geven over de stappen die het bestuur inmiddels heeft gezet en over de acties die nog in de pipeline zitten. Verder willen we graag terugkijken naar het programma van het lopende seizoen en een vooruitblik werpen op het programma van het komende seizoen. Natuurlijk is er ook ruimte voor opmerkingen en het doen van suggesties.

Samen eten

We zullen voorzien in een gezamenlijke maaltijd. Daartoe zullen soep en broodjes worden aangeboden, met koffie en thee.

Samen vieren

Belangrijk onderdeel van het Karmelfeest is het samen vieren van de eucharistie in de Gedachteniskapel Titus Brandsma. De karmeliet pater Jos Boermans O.Carm. zal samen met pastoor Tjeerd Visser voorgaan in deze viering.

Ontmoeten

Na afloop van de eucharistieviering is  er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje. Uiteraard bent u ook van harte welkom als u alleen aan de Eucharistieviering en de ontmoeting wilt deelnemen.

Graag hopen we elkaar te ontmoeten op 18 juli.

Gedachteniskapel Titus Brandsma

Op 9 mei is het 12,5 jaar geleden dat de gedachteniskapel Titus Brandsma officieel is geopend door de bisschop van Rotterdam, Mgr. Ad van Luyn. Voor die gelegenheid wordt samen met de Locatieraad van de Verrezen Christus een bijzondere avondbijeenkomst voorbereid. Ook in de Eliaviering van woensdag 16 mei zal aan het koperen feest aandacht worden besteed. U hoort nader van ons.


Bezielingsaanbod 2018-2019

Het bestuur is begonnen met de voorbereidingen voor het bezielingsprogramma-aanbod van het komende seizoen. Een eerste inventarisatie heeft het bestuur al opgesteld, maar we willen dit graag ook met een klankbordgroep verder invullen en afstemmen. In de volgende kringbrief informeren wij u verder. Mocht u alvast wensen hebben, dan kunt u die altijd kenbaar maken aan onze secretaris.

Jaarthema Karmelcentra

Het jaarthema van de Karmelcentra voor spiritualiteit stond dit jaar in het teken van Titus Brandsma en zijn geestelijke weerbaarheid.Op 26 juli 2017 was het 75 jaar geleden dat hij gestorven is in concentratiekamp Dachau. Titus Brandsma geloofde in de waardigheid van ieder mens, ongeacht afkomst, ras, geloof, nationaliteit of welk onderscheid je maar kunt maken. Toen het er op aankwam, liet hij zich niet intimideren en gaf hij zijn leven voor zijn overtuiging. Hij kwam in verzet tegen een systeem dat de waardigheid van de mens aantastte en de vrijheid van meningsuiting beknotte. Hij toonde een grote geestelijke weerbaarheid en moed die tegelijk gepaard ging met zachtmoedigheid en mededogen, zelfs ten aanzien zijn beulen. Titus Brandsma ontleende zijn geestelijke weerbaarheid niet aan zijn eigen kracht, maar aan zijn gegrond zijn in God. Zijn levende Godsrelatie verbond hem met alle mensen en met al wat bestaat. Daarmee is hij ook voor onze tegenwoordige tijd een blijvende bron van bezieling.