Hart voor de schepping

‘En God zag dat het heel goed was’, zo wordt ons verteld in het verhaal van de schepping. Zo kijkt de Schepper op de zevende dag naar zijn schepping. Hij kijkt met voldoening. Hij ziet wat Hij met liefde heeft geschapen. Hij heeft hart voor Zijn schepping. Hart hebben voor iets is begaan zijn en zorg hebben. Als je van iets houdt, dan wil je het goede en geniet je er van, zie je mogelijkheden. Dan is zorg geen zware, maar een lieve last.
Hebben wij hart voor de schepping? Ja, er is dankbaarheid om het bestaan en vreugde voor de schoonheid van de wereld. Er is besef van de kwetsbaarheid van alle leven en de verantwoordelijkheid voor het instandhouden van wat ons is toevertrouwd.
Maar de mens heeft niet altijd hart voor de schepping. Want wij gebruiken haar voor onze doeleinden en voordeel, zoals het ons uitkomt. Wij zijn haar grootste bedreiging. Als de schepping bedreigd wordt, worden ook wij bedreigd. Alles leeft in verbondenheid en afhankelijk van elkaar.
Om bewust te worden van onze verbondenheid en verantwoordelijkheid, om onze zorg en onze liefde voor de schepping tot uiting te brengen is voor het seizoen 2019-2020 van de Karmelcentra voor Spiritualiteit het thema voor dit jaar: ‘Hart voor de Schepping.’

Centrum voor Spiritualiteit Dordrecht

Karmelkring Elia is een organisatie van en voor leken die geïnteresseerd zijn in het gedachtengoed van de Karmel. Sinds mei 2013 heeft de organisatie de juridische vorm van een Nederlandse stichting. De Stichting Karmelkring Elia Dordrecht heeft tot doel de spiritualiteit van de Karmelorde op eigentijdse wijze vorm te geven in leven en vieren. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door zich de spiritualiteit van de Karmel eigen te maken op een wijze die bij ieder persoonlijk past. Zij zoekt naar bezieling en zingeving in vormen die geëigend zijn voor de Karmel. Zij wil de mogelijkheid bieden aan hen die tijd en ruimte zoeken om tot stilte te komen. Ruimte waar de mens mag zijn wie hij is en zichzelf oprecht mag aanvaarden. Een plaats om zich in zijn kwetsbaarheid te laten raken. De Karmelkring wil een thuis zijn voor de zoekende mens en wil zich actief inzetten voor gerechtigheid en vrede. Kleine dingen doen op grootse wijze voor de naaste. De Karmelkring Elia richt zich op het uitdragen van de Karmelspiritualiteit door het opstellen en aanbieden van een jaarlijks activiteiten programma. Dit programma-aanbod is samengesteld uit drie elementen: bezinning, vorming en viering. De bezinning vindt plaats door stil te staan bij onderwerpen die ons bewegen. De vorming gebeurt door als Karmelbewogen mensen uit de Drechtsteden regelmatig bijeen te komen voor studie en onderricht. Het vieren krijgt vorm door de maandelijkse Elia-vieringen met een thema als rode draad en gelegenheid om elkaar na afloop van de viering te ontmoeten.