Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting Karmelkring Elia te Dordrecht in beheer heeft van belangstellenden van haar Karmelkring. De Stichting Karmelkring Elia (hierna aangeduid als de Karmelkring Elia) heeft tot doel de spiritualiteit van de Karmelorde op eigentijdse wijze vorm te geven in leven en vieren. De Karmelkring Elia is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58373993.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Karmelkring Elia verkrijgt de persoonsgegevens van belangstellenden uitsluitendĀ  op basis van mondeling of schriftelijk aangeven, via emails of digitale aanmelding door de belangstellenden zelf. De Karmelkring Elia verwerkt de persoonsgegevens van belangstellenden via een digitaal adressenbestand. De persoonsgegevens die wij verwerken, zijn:

  • voor- en achternaam;
  • adresgegevens;
  • woonplaats
  • telefoonnummer;
  • E-mailadres.

De Karmelkring verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het uitgeven van ons jaarlijks programma;
  • het informeren over onze activiteiten en bijeenkomsten door middel van kringbrief of herinnneringen.

De Karmelkring Elia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het delen van persoonsgegevens met derden gebeurd niet tenzij de Karmelkring Elia hiertoe verplicht wordt op grond van de wet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door de Karmelkring Elia.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: karmelkringelia@karmel.nl.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Voor een goede bescherming van uw gegevens heeft de Karmelkring Elia gekozen voor een betrouwbare webserver/hosting en het mailserverbeheer via de Nederlandse Provincie Karmelieten (te Almelo). Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact via secretariaat@karmel.nl of karmelkringelia@karmel.nl