Door de maatregelen die nodig zijn voor de bestrijding van het coronavirus, is ons programma voor het de komende periode en ook in 2021 onzeker. We zullen u via deze website, maar vooral ook door onze maandelijkse kringbrief, over het verloop van ons programma informeren. Onze maandelijkse kringbrieven verspreiden wij per email naar belangstellenden en op sommige (kerk)locaties van de parochie (Heilige Theresia van Avila). Als u een kringbrief wilt hebben, kunt u deze per e-mail of per telefoon aanvragen bij onze secretaris: karmelkringelia@karmel.nl of op een van de locaties.
Hieronder geven wij een overzicht van onze activiteiten (o.a. maandelijkse Eliavieringen) en van voorlopig te plannen en mogelijke bezinningsavonden.

Vieringen

Iedere derde woensdag van de maand bent u van harte welkom bij onze Eliaviering rond een thema. Dit is een woord- en gebedsdienst, vaak ook rond een leefregel van de Karmelorde (regelviering). We bidden beurtgebeden, lezen een psalm, we lezen een evangelie, uit de karmelregel en zingen samen onder muzikale begeleiding.

Tijdens deze vieringen, die door leden van de Karmelkring worden voorbereid , kunt u een eigen voorbede uitspreken. Het elkaar ontmoeten met koffie en thee na de viering zal voorlopig, vanwege de corona, beperkt blijven tot napraten op afstand. Van tevoren, ook vanwege de corona, melden via email, website of telefoon, dat u komt!!

 

Data:woensdagen 19 augustus, 16 september, 21 oktober, 18 november, 16 december 2020 en verder alle 3de woensdagen in 2021.
Tijd:19.30 – 20.30 uur
Plaats:Grote kerkzaal Verrezen Christus
Begeleiding:Werkgroep Eliavieringen
Bijdrage:vrije gift

Deze speciale Eliaviering vindt plaats in het kader van het feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel. We zijn gewend om vooraf aan deze jaarlijkse viering als Karmel-kring bij elkaar te komen en na de viering uitgebreid elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje. Dit jaar kan dat niet op deze wijze vanwege de coronacrisis. De viering vindt dit jaar plaats in de grote kerkzaal van de Verrezen Christus en na afloop ontmoeting op het kerkplein, bij goede weersomstandigheden. Het volledige programma maken we bekend via de maandelijkse Kringbrief.

Aanmelden (via email of telefoon) nodig vanwege corona !!

Datum:woensdag 15 juli 2020 (verlopen)
Tijd:19:30 aanvang viering
Plaats:Kerkzaal Verrezen Christus
Begeleiding:Werkgroep Eliavieringen
Bijdrage:vrije gift

De volgende cycli van bijeenkomsten worden vanaf september weer hervat, in overleg met de deelnemers! Wilt u zich aansluiten? Dat kan altijd. Meld u zich dan aan voor de datum, die u wilt. (Ook i.v.m. de coronamaatregelen!)

Bezinning en vorming door het seizoen heen

Samen lezen we de evangelielezing van de zondag. We gaan met elkaar op zoek naar de betekenis van de tekst en naar wat de tekst ons persoonlijk te zeggen heeft. Dat doen we aan de hand van de methode ‘Rond de Schrift’: eerst lezen we de tekst en kijken op tekstniveau wat er nu eigenlijk staat. Na een uitwisseling van onze bevindingen lezen we de tekst nogmaals en concentreren we ons op wat de tekst bij ons persoonlijk oproept. Zo raken we met elkaar in gesprek en ontdekken we nieuwe en soms verrassende kanten van de vaak al zo bekende evangelieteksten. Speciale kennis is niet nodig, wel luisterbereidheid, de wil om je eigen levenservaring in te brengen en een open en zoekende houding.

Bent u geïnteresseerd voor een losse avond, meld u gerust aan!

Data:nieuwe data in 2021 pas na vanaf maart 2021 te verwachten
Tijd:20.00 - 22.00 uur
Plaats:Parochiezaal Verrezen Christus
Begeleiding:Gabriëlle Vermeulen, geestelijk verzorger Dordrecht
Bijdrage:€5, - per bijeenkomst

Het tijdschrift Speling wil in woord en beeld ruimte creëren voor het stellen van vragen bij de ontwikkelingen van deze tijd. We bespreken het nummer dat in het voorgaande kwartaal is verschenen.

 

 

 

Data:zaterdag 13 februari en zaterdag 8 mei (data onder voorbehoud)
Tijd:zaterdag 10.00 - 12.00 uur
Plaats:Parochiezaal de Verrezen Christus-kerk
Begeleiding:Peter Rovers, contactpersoon Speling voor Dordrecht
Bijdrage:€ 5,-- per bijeenkomst

In de bijeenkomst van oktober lazen we en bespraken we:
Archipel van de hond” van Philippe Claudel.

Op een eiland met slechts een paar honderd bewoners doet op een ochtend de gepensioneerde onderwijzeres een lugubere vondst. De burgemeester en de dokter worden erbij gehaald. Hoe gaan zij handelen? Komt de waarheid boven tafel of blijft het mysterie bestaan? Het verhaal is ‘Een tijdloze reflectie op de menselijke natuur en de keuzes die we maken.’

Verdere boeken die op de rol staan zijn:
Het Zoutpad (Raynor Winn), 14 december
De Bijenhouder van Aleppo (Christy Lefteri), 8 februari
De Vlecht (Laetitia Colombani), 14 april

 

Data:maandag 08 februari en 14 april 2021 (data onder voorbehoud)
Tijd:13.30 - 15.30 uur
Plaats:Parochiezaal de Verrezen Christus-kerk
Begeleiding:José ten Berge-de Fraiture, theoloog
Kosten:€ 5,- per bijeenkomst

Deze cursus is met name bedoeld voor belangstellenden met een oecumenische instelling, die zich breder willen oriënteren op de Schrift. Het komend seizoen verdiepen we ons in de Wijsheidsliteratuur. Hieronder verstaan we de verzameling geschriften in het Eerste Testament waarin levenservaring en levenswijsheid overgeleverd wordt, veelal met een opvoedende of educatieve functie. Gedacht wordt aan de boeken Spreuken, Prediker, Wijsheid van Salomo, Wijsheid van Jezus Sirach, maar ook aan de boeken Job en Hooglied. Op de bijeenkomsten van dit najaar zal met de deelnemers worden gekozen welk boeken uit de Wijsheidsliteratuur nog de aandacht krijgen.

Data:dinsdag 8 februari, 2 maart en 11 mei 2021 (alle data voorbehoud)
Tijd:20.00 - 22.00 uur
Plaats:Parochiezaal de Verrezen Christus-kerk
Begeleiding:Henk Berflo, oud docent Bijbelse Vorming bisdom Breda
Bijdrage:€ 5,-- per bijeenkomst

Alle bezinningsbijeenkomsten van ons programma zijn door de coronacrisis komen te vervallen. Voor het voorjaar 2021 plannen we onder voorbehoud een beperkt aantal bijeenkomsten naar bevinden. Check daarom regelmatig deze website voor de nieuwe bijeenkomsten of lees onze maandelijkse kringbrief.

Bezinningsbijeenkomsten 2020 (najaar) - 2021 (voorjaar)

21  sept. 2020 Marinus van der Berg & Zorg  (Sterfdag Henri Nouwen)
21  okt. 2020 Thematische Eliaviering: Maria als levensweg
24  nov.  2020 Media & geloof
25  mei 2021 Toekomst zien in de kerk – Leo Fijen

Op de 24ste sterfdag van  Henri Nouwen verzorgen we een lezing over “Zorg”. Een zeer toepasselijk thema in deze corona tijd. We hebben daarvoor Marinus van den Berg bereid gevonden.
Van den Berg is betrokken bij het brede thema zorg (o.a. de zorg van naasten en voor naasten bij dementie en de vraag wat hebben zij nodig).  Hij schreef boeken en is actief als spreker op lezingen en symposia over thema’s als zorg, afscheid, rouw en verlies.  Marinus van den Berg was verpleeghuispastor.

Marinus heeft Henri Nouwen persoonlijk gekend. Hij zat in het groepje waardoor “Open uw hart” tot stand kwam (en later het boekje over Thomas Merton). Hij was een jaar in Yale 1974-1975 toen Henri de eerste maanden in de abdij was. Van hem mocht Marinus in 1977 een door zusters geweven stola ontvangen, vanwege zijn wijding. Deze stola heeft hij bij veel ziekenzalvingen gedragen. Er is discussie met de aanwezigen na afloop van de lezing die omlijst wordt met harpspel, door Margot Marres, en zang.

We verwachten dat hiervoor heel veel animo is. Er is plaats voor circa 60 / 70 personen. Dus is tijdig reserveren is noodzakelijk. Aanmelden is ook nodig in verband met corona!

In het leven van de Bijbelse Maria herkennen we de ervaringen die een mens op zijn of haar levensweg opdoet. Maria laat zien welke weg de Eeuwige met een mens kan gaan en hoe wij mensen met God kunnen leven. Zij is moeder van mensen en moeder van God. In haar godsverbondenheid is ze menselijk. Zij laat zien wat geloven is en dat maakt haar tot een mogelijke spiegel voor onszelf.

Op deze maandelijkse Eliaviering zal Sanny Bruijns O.Carm de bezinning houden. Oktober is een Mariamaand.

Datum: 21 oktober
Tijd:19.30 - 21.00 uur
Plaats:Kerkzaal Verrezen Christus
Begeleiding:Sanny Bruijns O.Carm., Nijmegen
Kosten:vrije gift

24 november: Media en Geloof door Laetitia van der Lans (gezamenlijk met de parochie).

Deze bijeenkomst gaat in op de vraag hoe we in deze tijd als lokale kerk gastvrij en uitnodigend kunnen zijn. Hoe doe je de deuren van je eigen kerk open? En wat kan je doen om mensen die lang niet in de kerk zijn geweest uit te nodigen? Aan de hand van zijn boek ‘Toekomst zien in de Kerk’, dat hij samen met Anselm Grün schreef, zoomt Leo Fijen in op enkele onderwerpen die in dit verband van belang zijn: gastvrijheid voor vluchtelingen, rituelen bij het laatste afscheid en bidden met de mensen uit je stad en je dorp. Hij spreekt over de plek van jongeren in de kerk, over de betekenis van ouderen voor parochie en gemeente. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met de Theresia van Ávila parochie.

Let op: Aanmelden voor deze avond kan vanwege de corona nodig zijn!

Datum: dinsdag 25 mei 2021
Tijd:20.00 - 22.00 uur
Plaats:Kerkzaal Verrezen Christus
Begeleiding:Leo Fijen, historicus en journalist,
hoofdredacteur bij KRO-NCRV
Kosten:vrije gift-