Door de maatregelen die nodig zijn voor de bestrijding van het coronavirus, is ons programma voor het najaar 2020 onzeker. We zullen u via deze website, maar vooral ook door onze maandelijkse kringbrief, over het verloop van ons programma voor de komende maanden informeren. Onze maandelijkse kringbrieven verspreiden wij per email naar belangstellenden en op sommige (kerk)locaties van de parochie (Heilige Theresia van Avila). Als u een kringbrief wilt hebben, kunt u deze per e-mail of per telefoon aanvragen bij onze secretaris: karmelkringelia@karmel.nl of op een van de locaties.
Hieronder geven wij een overzicht van de lopende activiteiten (maandelijkse Eliavieringen) en van de voorlopig geplande en mogelijke activiteiten en bezinningsavonden.

Vieringen

Deze speciale Eliaviering vindt plaats in het kader van het feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel. We zijn gewend om vooraf aan deze jaarlijkse viering als Karmel-kring bij elkaar te komen en na de viering uitgebreid elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje. Dit jaar kan dat niet op deze wijze vanwege de coronacrisis. De viering vindt dit jaar plaats in de grote kerkzaal van de Verrezen Christus en na afloop ontmoeting op het kerkplein, bij goede weersomstandigheden. Het volledige programma maken we bekend via de maandelijkse Kringbrief.

Aanmelden (via email of telefoon) nodig vanwege corona !!

Datum:woensdag 15 juli 2020
Tijd:19:30 aanvang viering
Plaats:Kerkzaal Verrezen Christus
Begeleiding:Werkgroep Eliavieringen
Bijdrage:vrije gift

Iedere derde woensdag van de maand bent u van harte welkom bij onze Eliaviering rond een thema. Dit is een woord- en gebedsdienst, vaak ook rond een leefregel van de Karmelorde (regelviering). We bidden beurtgebeden, lezen een psalm, we lezen een evangelie, uit de karmelregel en zingen samen onder muzikale begeleiding.

Tijdens deze vieringen, die door leden van de Karmelkring worden voorbereid , kunt u een eigen voorbede uitspreken. Het elkaar ontmoeten met koffie en thee na de viering zal voorlopig, vanwege de corona, beperkt blijven tot napraten op afstand. Van tevoren, ook vanwege de corona, melden via email of telefoon, dat u komt!!

 

Data:woensdagen 19 augustus, 16 september, 21 oktober, 18 november, 16 december 2020 en verder alle 3de woensdagen in 2021.
Tijd:19.30 – 20.30 uur
Plaats:Grote kerkzaal Verrezen Christus
Begeleiding:Werkgroep Eliavieringen
Bijdrage:vrije gift

 

De volgende cycli en data van bijeenkomsten worden vanaf september, in overleg met de deelnemers weer hervat!

Bezinning en vorming door het seizoen heen

Samen lezen we de evangelielezing van de zondag. We gaan met elkaar op zoek naar de betekenis van de tekst en naar wat de tekst ons persoonlijk te zeggen heeft. Dat doen we aan de hand van de methode ‘Rond de Schrift’: eerst lezen we de tekst en kijken op tekstniveau wat er nu eigenlijk staat. Na een uitwisseling van onze bevindingen lezen we de tekst nogmaals en concentreren we ons op wat de tekst bij ons persoonlijk oproept. Zo raken we met elkaar in gesprek en ontdekken we nieuwe en soms verrassende kanten van de vaak al zo bekende evangelieteksten. Speciale kennis is niet nodig, wel luisterbereidheid, de wil om je eigen levenservaring in te brengen en een open en zoekende houding.

Bent u geïnteresseerd voor een losse avond, meld u gerust aan!

Data:Voor najaar 2020 data in overleg met de deelnemers
Tijd:20.00 - 22.00 uur
Plaats:Vanwege corona nog nader te bepalen
Begeleiding:Gabriëlle Vermeulen, geestelijk verzorger in de Merwelanden, Dordrecht
Bijdrage:€5, - per bijeenkomst

Het tijdschrift Speling wil in woord en beeld ruimte creëren voor het stellen van vragen bij de ontwikkelingen van deze tijd. We bespreken het nummer dat in het voorgaande kwartaal is verschenen.

 

 

 

Data:Voor najaar 2020 data nog nader te bepalen in overleg met deelnemers
Tijd:zaterdag 10.00 - 12.00 uur
Plaats:Parochiezaal de Verrezen Christus-kerk
Begeleiding:Peter Rovers, contactpersoon Speling voor Dordrecht
Bijdrage:€ 5,-- per bijeenkomst

Een boek lezen en samen bespreken is een goede aanleiding om over de grote en kleine vragen van het leven van gedachten te wisselen. De boeken die we gaan bespreken zijn: Kolja (Arthur Japin), Stikvallei (Frank Westerman), Wees onzichtbaar (Murat Isik) en Archipel van de hond (Philippe Claudel).

 

Data:maandagen: voor najaar 2020 nog nader te bepalen in overleg met deelnemers
Tijd:13.30 - 15.30 uur
Plaats:Parochiezaal de Verrezen Christus-kerk
Begeleiding:José ten Berge-de Fraiture, theoloog
Kosten:€ 5,- per bijeenkomst

Deze cursus is met name bedoeld voor belangstellenden met een oecumenische instelling, die zich breder willen oriënteren op de Schrift. Het komend seizoen verdiepen we ons in de Wijsheidsliteratuur. Hieronder verstaan we de verzameling geschriften in het Eerste Testament waarin levenservaring en levenswijsheid overgeleverd wordt, veelal met een opvoedende of educatieve functie. Gedacht wordt aan de boeken Spreuken, Prediker, Wijsheid van Salomo, Wijsheid van Jezus Sirach, maar ook aan de boeken Job en Hooglied. Op de eerste van de zes bijeenkomsten zal met de deelnemers worden gekozen welk boek per keer de aandacht krijgt.

Data:dinsdagen: voor najaar 2020 data nog in overleg met deelnemers te bepalen
Tijd:20.00 - 22.00 uur
Plaats:Parochiezaal de Verrezen Christus-kerk
Begeleiding:Henk Berflo, oud docent Bijbelse Vorming bisdom Breda
Bijdrage:€ 5,-- per bijeenkomst

De bezinningsbijeenkomsten, die u hieronder vindt, stonden gepland voor ons programma van 2019 – 2020. Door de coronacrisis zijn deze komen te vervallen. We gaan, als dat mogelijk is, deze avonden weer opnieuw inplannen voor de komende maanden. Check daarom regelmatig deze website voor de nieuwe data of lees onze maandelijkse kringbrief.

Bezinningsbijeenkomsten 2020 (najaar) - 2021 (voorjaar)

21  sept. 2020 Henri Nouwen & Zorg voor de mens
24  nov.  2020 Media & geloof
dd  onbekend Stilte Meditatie
dd  onbekend Het verre Land – Henri Nouwen
dd  onbekend Hart voor de Schepping: Psalm 104
dd  onbekend Maria als spiegel voor de levensweg
25  mei 2021 Toekomst zien in de kerk – Leo Fijen

21 september: Lezing Zorg, Marinus van der Berg.

24 november: Media en Geloof door Laetitia van der Lans (gezamenlijk met de parochie).

Stilte is een belangrijk aspect van de Karmel. De bedoeling van die stilte is dat we ruimte open houden voor het mysterie van God. Maar stilte confronteert ook. Wie ben jij eigenlijk? Wat kom je tegen in de stilte? Wie stil kan zijn, leert de diepere bewegingen van de ziel kennen, zowel de positieve als de negatieve. Kortom: stil worden is een hele uitdaging. Op deze zaterdag willen we deze uitdaging aangaan. We gaan onszelf stil laten worden. Met behulp van verschillende vormen van meditatie willen we ontdekken wat stilte met ons doet. De ochtend zal bestaan uit enkele verschillende vormen van (begeleide) meditatie. Na een eenvoudige lunch, die we in stilte zullen eten, komen we bij elkaar om onze ervaringen uit te wisselen.

Datum: zaterdag (datum nog onbekend)
Tijd:10.00 uur inloop met koffie/thee, 10.30 uur aanvang, 15.00 uur sluiting.
Plaats:Gedachteniskapel Titus Brandsma (voorlopig)
Begeleiding:Gabriëlle Vermeulen, geestelijk verzorger De Merwelanden
Kosten:€ 5,-

Henri Nouwen (1932–1996) schreef wereldwijd bekende boeken over geestelijk leven en christelijke spiritualiteit. Zijn levensweg en zijn boeken vormen nog steeds voor veel mensen een rijke inspiratiebron. Op deze avond zullen we uit twee boeken van Henri Nouwen teksten lezen. De boeken ‘Eindelijk Thuis’ en ‘Binnen geroepen’ zijn geschreven in zware periode van angst en eenzaamheid die Henri Nouwen doormaakte. Op deze avond willen we ons laten meenemen naar het ‘verre land’ waarin Henri Nouwen in deze crisistijd woonde. Maar wij zullen ook lezen hoe hij weer thuiskwam en leerde dat er bevrijding mogelijk is uit beklemming en angst als we de Liefde ontdekken die er altijd al is en die op ons wacht.

Datum: nieuwe datum nog te bepalen
Tijd:19.30 - 21.30 uur
Plaats:
Begeleiding:Susan van Driel O.Carm., Boxmeer
Kosten:€ 5,-

In Psalm 104 zingt de psalmist vanuit zijn ziel om de levende meester en bevindt hij zich in het werk van Zijn handen. Hij zingt Hem toe in alle dingen waardoor hij zich geraakt weet. Kan de mij omringende wereld ook mijn hart en ziel in beweging brengen om de Oorspronkelijke toe te zingen? Kan het fenomeen Schepping, de
oorspronkelijke arbeid van God en het product van Zijn handen, mijn hart ook raken? Kan ik daar nog hart, als het centrum van mijn besef en mijn aanvoelen, voor hebben?

Datum: nieuwe datum nog te bepalen
Tijd:19.30 - 21.30 uur
Plaats:
Begeleiding:Paul Reehuis O.Carm., Nijmegen
Kosten:€ 5,-

In het leven van de Bijbelse Maria herkennen we de ervaringen die een mens op zijn of haar levensweg opdoet. Maria laat zien welke weg de Eeuwige met een mens kan gaan en hoe wij mensen met God kunnen leven. Zij is moeder van mensen en moeder van God. In haar godsverbondenheid is ze menselijk. Zij laat zien wat geloven is en dat maakt haar tot een mogelijke spiegel voor onszelf.

Datum: nieuwe datum nog te bepalen
Tijd:19.30 - 21.30 uur
Plaats:
Begeleiding:Sanny Bruijns O.Carm., Nijmegen
Kosten:€ 5,-

Deze bijeenkomst gaat in op de vraag hoe we in deze tijd als lokale kerk gastvrij en uitnodigend kunnen zijn. Hoe doe je de deuren van je eigen kerk open? En wat kan je doen om mensen die lang niet in de kerk zijn geweest uit te nodigen? Aan de hand van zijn boek ‘Toekomst zien in de Kerk’, dat hij samen met Anselm Grün schreef, zoomt Leo Fijen in op enkele onderwerpen die in dit verband van belang zijn: gastvrijheid voor vluchtelingen, rituelen bij het laatste afscheid en bidden met de mensen uit je stad en je dorp. Hij spreekt over de plek van jongeren in de kerk, over de betekenis van ouderen voor parochie en gemeente. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met de Theresia van Ávila parochie.

Let op: Aanmelden voor deze avond kan vanwege de corona nodig zijn!

Datum: dinsdag 25 mei 2021
Tijd:20.00 - 22.00 uur
Plaats:Kerkzaal Verrezen Christus
Begeleiding:Leo Fijen, historicus en journalist,
hoofdredacteur bij KRO-NCRV
Kosten:vrije gift-